OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY dokonywanych przez Tabo Kuzimski sp z o.o

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Tabo Kuzimski sp z o.o jako Sprzedawcę.

2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się gdy kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.

3. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków umów sprzedaży określenia oznaczają: - Ogólne Warunki – niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Tabo Kuzimski sp z o.o; - Sprzedawca: Tabo Kuzimski sp z o.o - Kupujący: – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży ( kontrahent Tabo Kuzimski sp z o.o); - Strony – Sprzedawca i Kupujący; - Towar – towary handlowe i wyroby sprzedawane przez Tabo Kuzimski sp z o.o w ramach umowy z kontrahentem, lub na podstawie zamówienia kontrahenta.

4. Niniejsze Ogólne Warunki oraz pisemne potwierdzenie zamówienia są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.

5. W szczególnych przypadkach, strony mogą zawrzeć w formie pisemnego, pod rygorem nieważności, aneksu – np. warunków szczegółowych, odmienne postanowienia od zawartych w Ogólnych Warunkach.

6. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II. Zawarcie umowy

1. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników czy przedstawicieli Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy, złożeniem ofert lub potwierdzeniem zamówienia nie są wiążące i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

2. Warunki umowy mogą być ustalane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu.

3. Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

4. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży, również w razie złożenia pisemnej ofert przez Sprzedawcę, jest pisemne zamówienie Kupującego podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego i Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Sprzedawcy. Brak pisemnego zamówienia i potwierdzenia takiego zamówienia we wskazany sposób jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Umowa sprzedaży jest zawarta z chwilą doręczenia oświadczeń drugiej ze stron. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy w formie mailowej, przy czym korespondencja musi być prowadzona przez osoby upoważnione.

5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub części, przysługuje mu prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Prawo takie przysługuje do umówionego przez strony dnia dostawy/odbioru towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę przez Kupującego oraz/lub partnerów handlowych czy kontrahentów Kupującego. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

III. Przejście ryzyka

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

IV. Cena

1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

2. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

4. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek faktury sprzedaży Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich potwierdzonych zamówień do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 7 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

5. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał kupującemu w umowie kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go cofnąć lub zmienić w każdym czasie. Uprawnienie to dotyczy wszystkich umów i zamówień , których przedmiot nie został jeszcze wydany Kupującemu. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar jeśli z zamówienia przekracza nowy limit kupiecki.

6. Za usługę wystawienia i wydania atestów materiałowych pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym u Sprzedawcy cennikiem. Atesty wysyłane są łącznie z fakturą chyba, że umowa pomiędzy stronami określa inaczej. Jeżeli do czasu wydania towaru lub wystawienia faktury Sprzedawca nie otrzymała atestów od producenta lub swojego dostawcy, wydanie lub wysłanie atestu nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu. Opisana zwłoka nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego lub jego partnerów handlowych, handlowych tym w szczególności do wstrzymania czy ograniczenia płatności, wydłużenia terminu płatności, zgłoszenia reklamacji i wysuwania innych żądań o charakterze sanacyjnym.

V. Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji lub anulowania potwierdzenia zamówienia w przypadku awarii, anulowania lub opóźnienia dostaw przez producenta lub dostawcę Sprzedającego lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których Sprzedawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.

2. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za działanie siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne do sprzedawcy i któremu nie mógł on przeciwstawić działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju za granicą, blokada przejść granicznych, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy eksportu lub importu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, Sprzedawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.

VI. Odbiór towaru

Kupujący zobowiązuje się do starannego i dokładnego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz po kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania (Wz). Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów parametrów umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym i dokładnym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru na środek transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

VII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność.

1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe.

2. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru , gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

3. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego korzyści.

4. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

VIII. Właściwość sądu, prawo.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej.

2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

IX. Inne postanowienia

1. Zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W taki przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

X. Uwzględnianie reklamacji ilościowych

1. Sprzedający uwzględnia reklamacje ilościowe jedynie, jeśli różnica wagi pomiędzy dokumentem WZ/ i Faktura sprzedającego jest większa 0,4% wagi całej dostawy (minimum 100kg).

2. Różnice nie mieszczące się w tym limicie nie będą uznawane. W przypadku gdy różnica wagowa zawiera się w przedziale punktu 1. Kupujący celem rozpatrzenia reklamacji winien w ciągu 7 dni od stwierdzenia różnicy wagowej przesłać do Sprzedającego następujące dokumenty: a) kwit wagowy b) dokument legalizacji wagi

3. Po dostarczeniu dokumentów Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.

Zarząd Tabo Kuzimski sp zo.o